އިބްރާހިމް ޠާހިރު

ސެވެންސްޓަރ، ސ. ހިތަދޫ
މޭޔަރުކަމަށް

އިބްރާހިމް ޠާހިރް އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިންނަށް އެތައް ހައްގެއް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިފައިވާ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމުގައި ޠާހިރު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. ޠާހިރު އަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ވެސް ތަހްލީލް ކުރައްވައި ފޮތްތައް ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ޠާހިރު ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email