އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު

މ. ބަޑިކުޅިމާގެ / މާލެ
މޭޔަރުކަމަށް

އަަނަސްއަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ގާނޫނީ ވަކީލެވެ. 2013ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށް ފަހު، އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ވަދެވަޑައިގަތެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އަނަސް ފުރުއްވިއެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ބާ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އެކްސްކޯގެ މެންބަރެކެވެ. ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅަނީ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓް ލައިގެން އިންތިޚާބު ކޮށްގެންނެވެ.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email