ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. އަނގޮޅަތީމު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފައިޞަލް ނަސީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙަސަން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E4.1
94 | R. An'golhitheemu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާހީން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ސާމަތު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ނަސްފާ ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
E4.1
94 | R. An'golhitheemu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ސަންފާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ފަޟީލާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޒިޔާދާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
E4.1
94 | R. An'golhitheemu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E4.1
94 | R. An'golhitheemu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9