ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. ގުޅި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ވާރިޘް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މޫސާ ސަފީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
H7.1
156 | K. Gulhi - 1
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މުޙައްމަދު ސަމީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު ޙުމައިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިބްރާހީމް ޢިމާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙްމަދު ފިރާޝް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އިބްރާހީމް ފާއިޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
H7.1
156 | K. Gulhi - 1
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފަޒްނާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ނޫމާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާމިނަތު ނުހާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އާމިނަތު ވަދީފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޒުހުދާ ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ނިޢުމާ ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
H7.1
156 | K. Gulhi - 1
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H7.1
156 | K. Gulhi - 1
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2