ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. މާމިގިލި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢިމާދު ފާރޫޤް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ނައުޝާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
I10.1
255 | ADh. Maamigili - 1
I10.2
256 | ADh. Maamigili - 2
I10.3
257 | ADh. Maamigili - 3
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ނަވާޒު އިބްރާހީމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަމްލަޙު ޢަލީ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
މުޙައްމަދު ރީހާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މުޙައްމަދު ސަމާލު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މަޙްމޫދު ޝުޖާޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
All
I10.1
255 | ADh. Maamigili - 1
I10.2
256 | ADh. Maamigili - 2
I10.3
257 | ADh. Maamigili - 3
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަޢުދަތު ޤާސިމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު ޝަހްޒާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ސުވައިދާ ޢަބްދުﷲ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙަފްޞަތު ނަހުލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝުރިއްޔާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އަޒްލީނާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
I10.1
255 | ADh. Maamigili - 1
I10.2
256 | ADh. Maamigili - 2
I10.3
257 | ADh. Maamigili - 3
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I10.1
255 | ADh. Maamigili - 1
I10.2
256 | ADh. Maamigili - 2
I10.3
257 | ADh. Maamigili - 3
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2