ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

117

Invalid

1068

Valid

1186

Voted

0%

Turnout

2944

Eligible

0

Box Counted

މޭޔަރުން

އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުހައްމަދު މުޢިއްޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަލްހާން ފަހްމީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
T2.1
166 | Henveyru Uthuru - 1
T2.2
167 | Henveyru Uthuru - 2
T2.3
168 | Henveyru Uthuru - 3
T2.4
169 | Henveyru Uthuru - 4
T2.5
572 | Henveyru Uthuru-5
T2.6
573 | Henveyru Uthuru-6

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

މިރްފަތު އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
T2.1
166 | Henveyru Uthuru - 1
T2.2
167 | Henveyru Uthuru - 2
T2.3
168 | Henveyru Uthuru - 3
T2.4
169 | Henveyru Uthuru - 4
T2.5
572 | Henveyru Uthuru-5
T2.6
573 | Henveyru Uthuru-6