ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވ.ރަކީދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް ސާމީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ބޮޑުބެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
J5.1
V. Rakeedhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްޙާރިޘް އިދުރީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުލްޙާރިޘް އިދުރީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިބްރާހީމް ޟަމީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
J5.1
V. Rakeedhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އައިމިނަތު ޝީޒާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ސާދިޔާ އަބްދުލް މުހްސިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
J5.1
V. Rakeedhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޖާދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝުޖާޢު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
J5.1
V. Rakeedhoo - 1