ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޅ.ހިންނަވަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙަސަން ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
G1.1
131 | Lh. Hinnavaru - 1
G1.2
132 | Lh. Hinnavaru - 2
G1.3
133 | Lh. Hinnavaru - 3
G1.4
134 | Lh. Hinnavaru - 4
G1.5
135 | Lh. Hinnavaru - 5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މޫސާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢާދިލް ޒުކާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙްމަދު އިނާޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޅ.ހިންނަވަރު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
G1.1
131 | Lh. Hinnavaru - 1
G1.2
132 | Lh. Hinnavaru - 2
G1.3
133 | Lh. Hinnavaru - 3
G1.4
134 | Lh. Hinnavaru - 4
G1.5
135 | Lh. Hinnavaru - 5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އަމީނާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް މިއުނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޠަޢުމާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޅ.ހިންނަވަރު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
G1.1
131 | Lh. Hinnavaru - 1
G1.2
132 | Lh. Hinnavaru - 2
G1.3
133 | Lh. Hinnavaru - 3
G1.4
134 | Lh. Hinnavaru - 4
G1.5
135 | Lh. Hinnavaru - 5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޔާސީން ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޅ.ހިންނަވަރު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
G1.1
131 | Lh. Hinnavaru - 1
G1.2
132 | Lh. Hinnavaru - 2
G1.3
133 | Lh. Hinnavaru - 3
G1.4
134 | Lh. Hinnavaru - 4
G1.5
135 | Lh. Hinnavaru - 5