ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވ.ކެޔޮދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސިރާޖް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ޔޫސުފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
J5.1
V. Keyodhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް (ދޮންބެ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙްމަދު އަސްލަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޟަމީރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
J5.1
V. Keyodhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޖުނައިނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ނުހާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ޢަލީ (ޝަކީބާ)
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޒުނައިރާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
J5.1
V. Keyodhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޖާދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝުޖާޢު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
J5.1
V. Keyodhoo - 1

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ވ.ކެޔޮދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
J5.1
V. Keyodhoo - 1