ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ދިއްދޫ

0

Invalid

0

Valid

1804

Voted

0%

Turnout

2983

Eligible

6

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A8.1
13 | HA. Dhidhdhoo - 1
A8.2
14 | HA. Dhidhdhoo - 2
A8.3
15 | HA. Dhidhdhoo - 3
A8.4
16 | HA. Dhidhdhoo - 4
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުﷲ މާހިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މޫސާ ލަޠީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
A8.1
13 | HA. Dhidhdhoo - 1
A8.2
14 | HA. Dhidhdhoo - 2
A8.3
15 | HA. Dhidhdhoo - 3
A8.4
16 | HA. Dhidhdhoo - 4
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ނަޒްމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާއިމިނަތު ޒުހުދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާތިމަތު އަރޫޝާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A8.1
13 | HA. Dhidhdhoo - 1
A8.2
14 | HA. Dhidhdhoo - 2
A8.3
15 | HA. Dhidhdhoo - 3
A8.4
16 | HA. Dhidhdhoo - 4
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A8.1
13 | HA. Dhidhdhoo - 1
A8.2
14 | HA. Dhidhdhoo - 2
A8.3
15 | HA. Dhidhdhoo - 3
A8.4
16 | HA. Dhidhdhoo - 4
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11