ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވ.ފެލިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ ނަވާޒް (ނަވާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
J3.1
V. Felidhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް މުނާޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙުސައިން ވިސާމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
J3.1
V. Felidhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ސާޒުލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ސާދުނާ އިސްމާޢީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާޠިމަތު ޒިޔާނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
J3.1
V. Felidhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޖާދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝުޖާޢު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
J3.1
V. Felidhoo - 1