ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވ. ތިނަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝިފާޤް ހުސެއިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޒަރީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އަޙްމަދު އަމަން މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ހައިފާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އާމިނަތު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާމިނަތު ނަފްޙާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޖާދުﷲ ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝުޖާޢު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All