ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޅ. ކުރެންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

3

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިސްމާޢީލް މަދީހް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ސިމާއު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
G3.1
141 | Lh. Kurendhoo - 1
G3.2
142 | Lh. Kurendhoo - 2
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢާއިޝަތު ނަޞްރާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙުސައިން ޒާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް މުފީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުﷲ މޫސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު ޔޫސުފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
G3.1
141 | Lh. Kurendhoo - 1
G3.2
142 | Lh. Kurendhoo - 2
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޛިފްލާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އައިޝަތު ވިޝާމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާތިމަތު އުސްމާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާމިނަތު އިނާޔާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
G3.1
141 | Lh. Kurendhoo - 1
G3.2
142 | Lh. Kurendhoo - 2
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޔާސީން ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
G3.1
141 | Lh. Kurendhoo - 1
G3.2
142 | Lh. Kurendhoo - 2
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5