ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ވާރިޝް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު އަޔާޟު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
Q3.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ޝިހާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޢަރީޝް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝިފާޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
Q3.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނަޒުރާނާ ޙުސައިން މަނިކު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް ޙަސަން ދީދީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢަރޫޝާ ޢަބްދުލް މަޖީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
Q3.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q3.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9