ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ތުރާކުނު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙުމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
A1.1
1 | HA. Thuraakunu - 1
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޠާހާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ސަޢުދުﷲ ޖަލީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިސްމާޢިލް ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
A1.1
1 | HA. Thuraakunu - 1
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ހުސްނާ އިބްރާހިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
މަރިޔަމް ފަރްޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
A1.1
1 | HA. Thuraakunu - 1
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A1.1
1 | HA. Thuraakunu - 1
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other