ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ނަޑެއްލާ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢިނާޒު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު އަންޝާއު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
Q4.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1 345 | GDh. Nadellaa - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު އަފްޒަލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ފައިޞަލް ނަޖީބް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ނިޔާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު އިރުފާން ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
Q4.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1 345 | GDh. Nadellaa - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝަފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާޠިމަތު ޝަޒުރާ ނަޖީބު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އަސްމާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
Q4.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1 345 | GDh. Nadellaa - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q4.1
344 | GDh. Hoan'dehdoo - 1 345 | GDh. Nadellaa - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9