ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ.ނިލަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ޚަލީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ފ.ނިލަންދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
L5.1
276 | F. Nilandhoo - 1
L5.2
277 | F. Nilandhoo - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިސްމާޢީލް ނަސީމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު ސިޔާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
L5.1
276 | F. Nilandhoo - 1
L5.2
277 | F. Nilandhoo - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަމީރާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ނަޝީދާ ޢަބްދުލް ރަޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސަމްސުއްނިސާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނީޝާ ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އުއްމު ކުލްޘޫމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
L5.1
276 | F. Nilandhoo - 1
L5.2
277 | F. Nilandhoo - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
L5.1
276 | F. Nilandhoo - 1
L5.2
277 | F. Nilandhoo - 2