ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ގަން

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލް ރައޫފް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަޙްމަދު ޝަރީފް
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޙަސަން ޢާޒިމް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ޒަކީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O5.1
L. Gan - 1
O5.2
L. Gan - 2
O5.3
L. Gan - 3
O5.4
L. Gan - 4

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ފަރީދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޢާޞިފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝުޢާޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ޔާފިޘް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަޙްމަދު ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙްމަދު އިރުޝާދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙުސައިން މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
O5.1
L. Gan - 1
O5.2
L. Gan - 2
O5.3
L. Gan - 3
O5.4
L. Gan - 4

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ރިސްފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ރަޒްނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އަމްސޫދާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢާއިޝަތު ލީޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މަރްޔަމް ސުއައިދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ނީނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
O5.1
L. Gan - 1
O5.2
L. Gan - 2
O5.3
L. Gan - 3
O5.4
L. Gan - 4

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O5.1
L. Gan - 1
O5.2
L. Gan - 2
O5.3
L. Gan - 3
O5.4
L. Gan - 4