ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ނިލަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
P4.1
327 | GA. Nilandhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޒިޔާދު މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޝަނީޒް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ފަރުހާދު ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު ޝަނީޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
P4.1
327 | GA. Nilandhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ނާދިޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިލްހާމާ ޢަދުނާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ނާޒިފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު އަންވަރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
P4.1
327 | GA. Nilandhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
P4.1
327 | GA. Nilandhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8