ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޅ.އޮޅުވެެލިފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އިބްރާހީމް އިމްތިޔާޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
G4.1
143 | Lh. Olhuvelifushi - 1
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޝާމިން ޙަފީޡް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ނިޔާޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢާމިރު އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ނަސްރީން އިސްމާޢީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޅ.އޮޅުވެެލިފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
G4.1
143 | Lh. Olhuvelifushi - 1
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަބާނާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ވަޙީދާ ޢުޘްމާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ބަޝީރާ ޢަބްދުލް މުޙްސިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
G4.1
143 | Lh. Olhuvelifushi - 1
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ޔާސީން ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޅ.އޮޅުވެެލިފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
G4.1
143 | Lh. Olhuvelifushi - 1
GT.1
500 | Lh. Atoll Male' - 1
GT.2
501 | Lh. Atoll Male' - 2
GT.3
502 | Lh. Atoll Male' - 3
GT.4
503 | Lh. Atoll Male' - 4
GT.5
614 | Lh. Atholhu, Male'-5