ވަގުތީ ނަތީޖާ

ށ. ނަރުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހަސަން ޢާމިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު މުސްތަރްސިދު (މުސްތޭ)
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޢަޒްމީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
C8.1
61 | Sh. Narudhoo - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ޢާރިފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 112
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު މަދީޙު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޙަސަން ޒަރީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
C8.1
61 | Sh. Narudhoo - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އަޒުމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ޒިރާނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ސާމާ މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ޔާޒްމީން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު މަޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
C8.1
61 | Sh. Narudhoo - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޙަމީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
C8.1
61 | Sh. Narudhoo - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6