ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. މާރަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޖައިލަމް ހާރޫން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާޙިމް އަޙުމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙަސަން ރިޟާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
A10.3
18 | HA. Maarandhoo - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
1
other

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޙަސަން އަޙުމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މުޙައްމަދު އިބްރާޙިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙުމަދު ރަމީޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙުސައިން އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙުމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
A10.3
18 | HA. Maarandhoo - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
1
other

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ސިރާނީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނާހިދާ ހާރޫން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢަފީފާ ޙާލިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ޒީނިޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާމިނަތު ޒުހައިނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ސަންމާ ގާސިމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A10.3
18 | HA. Maarandhoo - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
1
other

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙްމަދު ފާރިސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
A10.3
18 | HA. Maarandhoo - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
1
other