ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. ހިންމަފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާން އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ފަރުހާދު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޙަސަން ފާއިޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޙްމަދު އަބްސަލް ޔޫސުފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
H6.1
154 | K. Hinmafushi - 1
H6.2
155 | K. Hinmafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ފައިނާން ޢަލީ ފަހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު އިޤުބާލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ޛިމާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ސުޒައިން ޚަލީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
All
H6.1
154 | K. Hinmafushi - 1
H6.2
155 | K. Hinmafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފާޠިމަތު ފަރަޙުނާޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އުސްރާ އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުނިޔަތުލް ނިސާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ކ. ހިންމަފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H6.1
154 | K. Hinmafushi - 1
H6.2
155 | K. Hinmafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H6.1
154 | K. Hinmafushi - 1
H6.2
155 | K. Hinmafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2