ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޠާރިޤު ޢަފީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުލް ޞަމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
P9.1
334 | GA. Kan'duhulhudhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ސިމާޙް އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޖާވީދު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
P9.1
334 | GA. Kan'duhulhudhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަލްމާ ޒާހިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ޔަނާ މުޙައްމަދު މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޔަނާ މުޙައްމަދު މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢައްބާސާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
P9.1
334 | GA. Kan'duhulhudhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: -13
%
votes
All
P9.1
334 | GA. Kan'duhulhudhoo - 1
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8