ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ. ބިލެތްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ އިސްމާޢީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު އަސްލަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުލްޤާދިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
L2.1
273 | F. Bilehdhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ސިނާން ޢަބްދުއްޝަކޫރު
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙުސަނު ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަރީޙް އިސްމާޢީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ފ. ބިލެތްދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
L2.1
273 | F. Bilehdhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒިޔާނާ އިސްމާޢީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާޞިފާ ސުލައިމާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ނަޒްލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސަމީނާ ޢަފީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ފަރުސާ ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
L2.1
273 | F. Bilehdhoo - 1

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ފ. ބިލެތްދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
L2.1
273 | F. Bilehdhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
L2.1
273 | F. Bilehdhoo - 1