ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ވާދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވަޙީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިނާޔަތުﷲ އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
Q7.1
350 | GDh. Vaadhoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ދީދީ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަޙްމަދު ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ސަޢީދު ރުޝްދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙާޝިރު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިފާޤް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
All
Q7.1
350 | GDh. Vaadhoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސާރާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މާރިޔަތު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ނުހާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އީނާސް އަޙްމަދު ރުޝްދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
Q7.1
350 | GDh. Vaadhoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q7.1
350 | GDh. Vaadhoo - 1
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9