ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ތަކަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ ޝިފާޙު (ޝިފައްޓޭ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙުސައިން ނަޢީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A11.1
19 | HA. Thakandhoo - 1
AT.5
468 | Ha. Atoll Male' - 1
1
other

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙުމަދު އާރިފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އާދަމް ފަޙީމް ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އަޙުމަދު ނިޔާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙުމަދު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
A11.1
19 | HA. Thakandhoo - 1
AT.5
468 | Ha. Atoll Male' - 1
1
other

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ޒީނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢައިޝަތު އާޞިފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޒާހިޔާ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
A11.1
19 | HA. Thakandhoo - 1
AT.5
468 | Ha. Atoll Male' - 1
1
other

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙްމަދު ފާރިސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
A11.1
19 | HA. Thakandhoo - 1
AT.5
468 | Ha. Atoll Male' - 1
1
other