ވަގުތީ ނަތީޖާ

ށ. ނޫމަރާ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަލީ ރަބީޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާޙިމް ފުޢާދް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
C2.1
54 | Sh. Noomaraa - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ސުޙާނު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު ވާއިލު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިބްރާހީމް ބުޝްރީ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
މުޙައްމަދު ޒިރާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަސްލަމް ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޙުސައިން ސަމީޙް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
All
C2.1
54 | Sh. Noomaraa - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާޢިޝަތު ފަޟިލާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ސިތާރާ ޢަލީ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާތިމަތު މޫނިސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް އާދިލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢާބިދާ ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާތިމަތު ސަރާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
C2.1
54 | Sh. Noomaraa - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޙަމީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
C2.1
54 | Sh. Noomaraa - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6