ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ.ހުރާ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢީސާ އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ފަޔާޟު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙަސަން ނަޞީޙު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙަސަން ފިރާޝް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ނިޔާޒާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޙުސްނާ ރަޝާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ސަމީނާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ލީޒާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ކ.ހުރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ކ.ހުރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

މޭޔަރުން

ކ.ހުރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ކ.ހުރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H5.1
152 | K. Huraa - 1
H5.2
153 | K. Huraa - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2