ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. މަޑަވެލި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފިޔާޟް ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޝާހިދު އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޞައްދާމު ޞަލާޙް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
Q2.1
342 | GDh. Madaveli - 1
Q2.2
343 | GDh. Madaveli - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޙުސައިން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
Q2.1
342 | GDh. Madaveli - 1
Q2.2
343 | GDh. Madaveli - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފަޞީޙާ ޝަފީޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަފްސާނާ ސަޢީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ނާޒްލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޝާނީ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
Q2.1
342 | GDh. Madaveli - 1
Q2.2
343 | GDh. Madaveli - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q2.1
342 | GDh. Madaveli - 1
Q2.2
343 | GDh. Madaveli - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9