ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ކޮނޑޭ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ޙަކީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ސިޔާމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝުޢައިބު މުޙައްމަދު ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
P7.1
331 | GA. Kon'dey - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ނަޞްރު މުޙައްމަދު ދީދީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުރުތަޟާ ސަލީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
P7.1
331 | GA. Kon'dey - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޝިފްޒާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙަބީބާ ޙަސަން ދީދީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސާމާ މުޙައްމަދު ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ނަޛީރާ ސުލައިމާން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 25
%
votes
All
P7.1
331 | GA. Kon'dey - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: -23
%
votes
All
P7.1
331 | GA. Kon'dey - 1