ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ. މަގޫދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނަދީމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
L3.1
274 | F. Magoodhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙޫދު މަޢުރޫފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ސަބީޙު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
L3.1
274 | F. Magoodhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ރަމީޒާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ޝިޒްނާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މުސްލިމާ ނަސީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
L3.1
274 | F. Magoodhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަޒްހާން ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
L3.1
274 | F. Magoodhoo - 1