ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. އުތީމު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުހައްމަދު ޝުޖާއު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙުސައިން ރަމީޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
A12.1
20 | HA. Utheemu - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ހަމްދޫން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާޙިމް ސުނާން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙުސައިން ނަޞީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
A12.1
20 | HA. Utheemu - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާތިމަތު އަޒްމީރާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އައިޝަތު ނަސްމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާތިމަތު ރަޙްސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާތިމަތު ނުޒުހާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A12.1
20 | HA. Utheemu - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A12.1
20 | HA. Utheemu - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11