ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޞަފްވާން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
Q9.1
352 | GDh. Faresmaathodaa - 1
Q9.2
353 | GDh. Faresmaathodaa - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9
YT.11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ނަސީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނަޞްރުﷲ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ލިޙާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު މާޖިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
Q9.1
352 | GDh. Faresmaathodaa - 1
Q9.2
353 | GDh. Faresmaathodaa - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9
YT.11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒިޔާނާ ޢަބްދުލް މަޖީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝުހުރަތު ސަމީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ނަޒްޙަތު ޝާކިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ޝަބާނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
Q9.1
352 | GDh. Faresmaathodaa - 1
Q9.2
353 | GDh. Faresmaathodaa - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9
YT.11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q9.1
352 | GDh. Faresmaathodaa - 1
Q9.2
353 | GDh. Faresmaathodaa - 2
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9
YT.11