ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. ކާށިދޫ

0

Invalid

0

Valid

922

Voted

0%

Turnout

1758

Eligible

2

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢާމިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢާޠިފް ޢަބްދުލް ރަޙީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
H1.1
144 | K. Kaashidhoo - 1
H1.2
145 | K. Kaashidhoo - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ސަހުލާ ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޢާއިޝަތު މާޝާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ފަރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މުޙައްމަދު ނަސީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މޫސާ ނަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ކ. ކާށިދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H1.1
144 | K. Kaashidhoo - 1
H1.2
145 | K. Kaashidhoo - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފަޒްނާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ސުޖާތާ ނަޞީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޙައްވާ ޒޫނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ނަޝާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފަޒްލާ ސަލީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
H1.1
144 | K. Kaashidhoo - 1
H1.2
145 | K. Kaashidhoo - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H1.1
144 | K. Kaashidhoo - 1
H1.2
145 | K. Kaashidhoo - 2