ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. މާވަށް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމް
MLDSP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޙްމަދު މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް ޢަބްދުލް ރަޙްމާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O6.1
L. Maavah - 1
O6.2
L. Maavah - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ސަލްމާން ޢަބްދުލް ރަޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިބްރާހީމް އަބޫ ބަކުރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ޒާލިފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޙަސަން ޝިފާޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާދަމް ޞަބާޙް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
O6.1
L. Maavah - 1
O6.2
L. Maavah - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު އަންސޫދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙައްވާ ޢާތިކާ ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ސަލްވާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ވިޝާމާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
O6.1
L. Maavah - 1
O6.2
L. Maavah - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O6.1
L. Maavah - 1
O6.2
L. Maavah - 2