ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ. ފީއަލި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
L1.1
272 | F. Feeali - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ނާފިޛް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ނާފިޛް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙްޒަމް ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
L1.1
272 | F. Feeali - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އަޙްމަދު ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ސަނޫނާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މިރުޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު ރާނިޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
L1.1
272 | F. Feeali - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
L1.1
272 | F. Feeali - 1