ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް އިނާޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަލީ ނިޒާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢަލީ ސިރާޖު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
B11.1
48 | HDh. Neykurendhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
1
Others

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ފިރުސާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަލީ އިބްރާޙީމް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އާދަމް ސިފާޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
ޢަލީ އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
All
B11.1
48 | HDh. Neykurendhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
1
Others

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޝަފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ފާޠިމަތު ފަޒުނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާމިނަތު ސުވައިދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މަރްޔަމް ޟަމީރާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ފާޠިމަތު ނިސާނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
B11.1
48 | HDh. Neykurendhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
1
Others

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
B11.1
48 | HDh. Neykurendhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
1
Others