ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ. ދަރަނބޫދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަލީ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
L4.1
275 | F. Dharanboodhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަރުޔަޝް މުޙައްމަދު
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާދަމް ޙަލީމް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު މޫސާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
L4.1
275 | F. Dharanboodhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޖުވައިިރިޔާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
L4.1
275 | F. Dharanboodhoo - 1

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފ. ދަރަނބޫދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
L4.1
275 | F. Dharanboodhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
L4.1
275 | F. Dharanboodhoo - 1