ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ވިލިނގިލި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ވިޝާލް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު އަނީސް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
P2.1
323 | GA. Vilin'gili - 1
P2.2
324 | GA. Vilin'gili - 2
P2.3
325 | GA. Vilin'gili - 3
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢިމްރާން އަންވަރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަރުޖޫން ޢަފީފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 25
%
votes
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުބާރިކް ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް އަޙަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ފުވާދު ޙަމީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޝިފާޢު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙަބީބް ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 22
%
votes
ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 24
%
votes
އަޙްމަދު އަފްލަޙް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 26
%
votes
އަޙްމަދު ނިހާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
އަޙްމަދު ރީޙާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ލަޠީފް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 23
%
votes
All
P2.1
323 | GA. Vilin'gili - 1
P2.2
324 | GA. Vilin'gili - 2
P2.3
325 | GA. Vilin'gili - 3
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝާފިޒާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝީބާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޖުނައިދާ ޖުނައިދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ނަޛުދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޝަބީބާ ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސުޢޫދާ ނާޞިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މަރްޔަމް ޝަޒައިނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
P2.1
323 | GA. Vilin'gili - 1
P2.2
324 | GA. Vilin'gili - 2
P2.3
325 | GA. Vilin'gili - 3
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
P2.1
323 | GA. Vilin'gili - 1
P2.2
324 | GA. Vilin'gili - 2
P2.3
325 | GA. Vilin'gili - 3
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8