ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. އިސްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޚަލީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ޒަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
O1.1
L. Isdhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު އަމްޖަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އާދަމް ނަސީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙަސަން ނަޖީބު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
O1.1
L. Isdhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝިފާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ޒިމްލާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފާޠިމަތު ފަޒީމާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ޖޫލިޔާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O1.1
L. Isdhoo - 1

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ފާޠިމަތު ނަޙުލާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
O1.1
L. Isdhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: -16
%
votes
All
O1.1
L. Isdhoo - 1