ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ނަދީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙުސައިން ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
B5.1
29 | HDh. Nolhivaranfaru - 1
B5.2
30 | HDh. Nolhivaranfaru - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ޔަޙްޔާ އިބްރާޙިމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު އިރުޝާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އަޙުމަދު ވަޙީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
All
B5.1
29 | HDh. Nolhivaranfaru - 1
B5.2
30 | HDh. Nolhivaranfaru - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢަމީނާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޒަހީނާ ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަސްމާ ޚާލިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އާމިނަތު ނާޒިމާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނަޖުމާ ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ފާޠިމަތު ރިފްޤާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
B5.1
29 | HDh. Nolhivaranfaru - 1
B5.2
30 | HDh. Nolhivaranfaru - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
B5.1
29 | HDh. Nolhivaranfaru - 1
B5.2
30 | HDh. Nolhivaranfaru - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7