ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. މުރައިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ ސިނާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ނާޝިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A13.1
21 | HA. Muraidhoo - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙުމަދު ޖައިލަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
A13.1
21 | HA. Muraidhoo - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އައިޝަތު ރައުނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އަސްމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފަރުޙަތު ޞަމީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A13.1
21 | HA. Muraidhoo - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A13.1
21 | HA. Muraidhoo - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11