ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. މާފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލް ވާޙިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޙަސަން ޞަލާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢުޘްމާން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢުޘްމާން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ކ. މާފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H8.1
157 | K. Maafushi - 1
H8.2
158 | K. Maafushi - 2
H8.3
158 | K. Maafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޝަމްޢޫން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު ނަޝްވާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ނަޞީޙު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ނާހިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ކ. މާފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H8.1
157 | K. Maafushi - 1
H8.2
158 | K. Maafushi - 2
H8.3
158 | K. Maafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާމިރާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ފާޠިމަތު ޝަނޫރާ ފާއިޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މަރްޔަމް ޝިފާނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ފާޠިމަތު ނަޝާހާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ނަޝީދާ އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
H8.1
157 | K. Maafushi - 1
H8.2
158 | K. Maafushi - 2
H8.3
158 | K. Maafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H8.1
157 | K. Maafushi - 1
H8.2
158 | K. Maafushi - 2
H8.3
158 | K. Maafushi - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2