ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ތިނަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނަސީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ސަޢުދު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ޔޫޝަޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
Q1.1
335 | GDh. Thinadhoo - 1
Q1.2
336 | GDh. Thinadhoo - 2
Q1.3
337 | GDh. Thinadhoo - 3
Q1.4
338 | GDh. Thinadhoo - 4
Q1.5
339 | GDh. Thinadhoo - 5
Q1.6
340 | GDh. Thinadhoo - 6
Q1.7
341 | GDh. Thinadhoo - 7
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޒަލީފް ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙްމަދު ވަޙީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ސިޔާމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޙުސައިން އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
Q1.1
335 | GDh. Thinadhoo - 1
Q1.2
336 | GDh. Thinadhoo - 2
Q1.3
337 | GDh. Thinadhoo - 3
Q1.4
338 | GDh. Thinadhoo - 4
Q1.5
339 | GDh. Thinadhoo - 5
Q1.6
340 | GDh. Thinadhoo - 6
Q1.7
341 | GDh. Thinadhoo - 7
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނިޢުމާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ޒުބައިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާމިނަތު ނަސީމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އަހުމީމާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙަފްޞާ ޔޫސުފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
Q1.1
335 | GDh. Thinadhoo - 1
Q1.2
336 | GDh. Thinadhoo - 2
Q1.3
337 | GDh. Thinadhoo - 3
Q1.4
338 | GDh. Thinadhoo - 4
Q1.5
339 | GDh. Thinadhoo - 5
Q1.6
340 | GDh. Thinadhoo - 6
Q1.7
341 | GDh. Thinadhoo - 7
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q1.1
335 | GDh. Thinadhoo - 1
Q1.2
336 | GDh. Thinadhoo - 2
Q1.3
337 | GDh. Thinadhoo - 3
Q1.4
338 | GDh. Thinadhoo - 4
Q1.5
339 | GDh. Thinadhoo - 5
Q1.6
340 | GDh. Thinadhoo - 6
Q1.7
341 | GDh. Thinadhoo - 7
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9