ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ބާރަށް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަލީ ޝަމީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A14.1
22 | HA. Baarah - 1
A14.2
23 | HA. Baarah - 2
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުމްތަހާޒު ޢަބްދުއްރަޙީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާޙިމް ޚަލީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާޙިމް ނަޢީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަލީ ޢަމީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަލީ ޝަމީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
A14.1
22 | HA. Baarah - 1
A14.2
23 | HA. Baarah - 2
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާތިމަތު އިބާދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢަޤީޞާ އިސްމާޢިލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ސަމީޙާ މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ނަޒުމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
A14.1
22 | HA. Baarah - 1
A14.2
23 | HA. Baarah - 2
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A14.1
22 | HA. Baarah - 1
A14.2
23 | HA. Baarah - 2
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9