ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. ހިމަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ހުޝާމް އިސްމާޢީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
U8.1
243 | AA. Himendhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މަޙްމޫދު ރިޔާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޙަސަން ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޒައިނަލް ޢިބާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ސިމާޙް ދާއޫދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
U8.1
243 | AA. Himendhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާތިމަތު އަނޫޝާ އަހްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފާތިމަތު އަނޫޝާ އަހްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
U8.1
243 | AA. Himendhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U8.1
243 | AA. Himendhoo - 1