ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގދ. ގައްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ރިޟާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
Q5.1
346 | GDh. Gahdhoo - 1
Q5.2
347 | GDh. Gahdhoo - 2
Q5.3
348 | GDh. Gahdhoo - 3
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު ޝަމާހް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިސްޙާޤު މުޢީން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޖާވިޒް ޢަބްދުލް ކަރީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ޝާކިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
Q5.1
346 | GDh. Gahdhoo - 1
Q5.2
347 | GDh. Gahdhoo - 2
Q5.3
348 | GDh. Gahdhoo - 3
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނަދީމާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު ފަރުޙާނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޣަޒާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ނާއިލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝަރީފާ ދީދީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޝީޒުލީނާ ނިޒާރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
Q5.1
346 | GDh. Gahdhoo - 1
Q5.2
347 | GDh. Gahdhoo - 2
Q5.3
348 | GDh. Gahdhoo - 3
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
Q5.1
346 | GDh. Gahdhoo - 1
Q5.2
347 | GDh. Gahdhoo - 2
Q5.3
348 | GDh. Gahdhoo - 3
QT.1
531 | Gdh. Atoll Male' - 1
QT.10
625 | Gdh. Atholhu, Male'-10
QT.2
532 | Gdh. Atoll Male' - 2
QT.3
533 | Gdh. Atoll Male' - 3
QT.4
534 | Gdh. Atoll Male' - 4
QT.5
535 | Gdh. Atoll Male' - 5
QT.6
536 | Gdh. Atoll Male' - 6
QT.7
537 | Gdh. Atoll Male' - 7
QT.8
538 | Gdh. Atoll Male' - 8
QT.9
539 | Gdh. Atoll Male' - 9