ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. މާމެންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޞާބިރް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ޢަޒީޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޝްރަފް ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މިސްބާޙް މުޖުތަބާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު ވަސީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިފްރާޒް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސައުދަތު ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނާޝިދާ ޙަނީފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޖަޛްބާތު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު އަޝްފާ މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މަރްޔަމް އަހުމީމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފަހީމާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All