ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ހިތަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O10.1
L. Hithadhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން އިންސާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ސިރުޙާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުލް ވާޙިދު އިދުރީސް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު އަބޫ ބަކުރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަބޫ ބަކުރު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ނިޔާޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
O10.1
L. Hithadhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ނާހިދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޚަދީޖާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް މާޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޒުއްރިއްޔާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O10.1
L. Hithadhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O10.1
L. Hithadhoo - 1